trafik cezası ödeme sgk borç ödeme trafik cezası ödeme

2012 Öğretmenlerin Özür Grubu Yer değiştirme Kılavuzu

2012 Öğretmenlerin Özür Grubu Yer değiştirme Kılavuzu

Öğretmenlerin; sağlık ve eş durumu özrü ile genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı olarak özür gereklerinin karşılanabileceği yerlere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecekler. Başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 13 – 17 Ağustos 2012 tarihleri arasında yapılacak.

2012 ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU

1. GENEL AÇIKLAMALAR

1.1. Öğretmenler; sağlık ve eş durumu özrü ile genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı olarak özür gereklerinin karşılanabileceği yerlere yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.1.2. Alanlar itibarıyla Bakanlıkça belirlenecek norm kadro açığı bulunan eğitim kurumları, Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internetadresinde ilan edilerek, öğretmenlerin yer değiştirme başvurularına sunulacaktır.

1.3. Yer değiştirme başvuruları il içinde ve iller arasında atanmak üzere yapılabilecektir. Yer değiştirmelere ilişkin duyuru, başvuru ve onay işlemleri ile atamalar, Yer Değiştirme Takviminde belirtilen sürelerde tamamlanacaktır.

1.4. Yer değiştirme başvurusunda bulunacaklarda, öğretmenlik ve Devlet memurluğunun her ikisinde deadaylıklarının kaldırılmış veya 30 Eylül tarihi itibarıyla kaldırılabilecek durumda olmaları şartı aranacaktır. Özeldershanelerden alınan adaylığın kaldırıldığına ilişkin belge dikkate alınmayacaktır.

1.5. 2011 yılı içerisinde tüm atama çeşitlerine göre atanı p hâlen öğretmen kadrolarında bulunanlardan, bulunduğu ilde ya da eğitim kurumunda 30 Eylül tarihi itibarıyla en az 1 (bir) yıl süreyle öğretmenlik yapmış olanlar yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir. Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama yoluyla Bakanlık öğretmen kadrolarına atananların sağlık durumu özrü atamasına başvurularında 1 (bir) yıl süreyle öğretmenlik yapmış olma şartı aranmayacaktır. 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli öğretmenlikten kadrolu öğretmenliğe geçenlerin sözleşmeli öğretmenlikte geçen hizmet süreleri 1 (bir) yıllık sürenin hesabına dâhil edilecektir.

1.6. Sağlık durumu ve eş durumu özrü bulunduğu hâlde, 2012 yılı yaz döneminde il içi ya da iller arasında isteğe bağlı olarak görev yeri değiştirilen öğretmenler, bir sonraki özür grubu yer değiştirme dönemine kadar yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır.

1.7. Her ikisi de öğretmen olan eşlerden birinin, sağlık durumu özrü ya da genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunun uygun bulunması ve eşinin talebi hâlinde, yer değişikliği başvuruları birlikte değerlendirilecektir.

1.8. Öğretmenler, yer değiştirme başvurularını, kullanıcı adı ve şifreyle http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden ulaşacakları MEBBİS Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formunudoldurarak istenen belgeleri eğitim kurumu müdürlüğüne teslim etmek suretiyle yapacaklardır.

1.9. Öğretmenler, başvurularını şahsen yapacaklardır. Görev yaptığı il ya da ilçe dışında bulunan öğretmenler, kadrolarının bulunduğu okul müdürlüğüne özürlerine ilişkin belgeleri uygun araçlarla başvuru süresi içinde gönderecek ve iletişim araçlarıyla eğitim kurumu müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyeceklerdir. Eğitim kurumu yöneticileri başvuruları süresi içinde onaylayacaklardır. Başvurusu onaylanan öğretmenlere ait Başvuru Formunun çıktısı okul müdürlüklerince onay günü alınarak öğretmenlere göreve başladıklarında imzalattırılacaktır.

1.10. Başvuru Formunun eksiksiz ve doğru doldurulmasından öğretmenler sorumludur. Öğretmenler başvuruları onaylanmadan, eğitim kurumu yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunabileceklerdir. Başvuruların onaylanmasından sonra yapılan bilgi düzeltme talepleri dikkate alınmayacak, bu öğretmenlerin başvuruları reddedilecektir. Başvurusu reddedilen öğretmenler bilgi düzeltmelerini yaptırdıktan sonra yeniden başvuru yapabileceklerdir. Yer değiştirme atamaları yapıldıktan sonra yapılan bilgi düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır.

1.11. Başvuruların geçerlilik kazanabilmesi için sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanması gerekmekte olup başvurusunu eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden birine onaylatmayanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

1.12. Müstakil müdürlüğü bulunmayan okullarda görevli öğretmenler başvurularını bu okulların bağlı olduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine, kadroları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler başvurularını kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacaklardır.

1.13. Öğretmenler, yer değiştirme başvurusundan başvuru süresi içinde görevli olduğu eğitim kurumu ya da kadrosunun bulunduğu ilçe/il millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle vazgeçebilir. Bu öğretmenlerin başvuruları elektronik ortamda iptal edilir.

1.14. Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle yapılan başvurular ile gerekli şartları taşımadan, gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle, istenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden veya Elektronik Başvuru Formu ve çıktısı imzalanmadan/onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak, geçersiz başvurulara dayalı yer değiştirme atamaları iptal edilecektir.

1.15. Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan başvuruları onaylayan sorumlular hakkında yasal işlem yapılacaktır.

1.16. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ve bu kılavuzda yapılan açıklamalar çerçevesinde, öğretmenlerin yer değiştirme iş ve işlemlerinden, başvuruların onaylanması ya da reddedilmesinden eğitim kurumları ile ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri yöneticileri görevli, yetkili ve sorumludur.

1.17. Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüğünce giderilecek, bu aşamada giderilemeyen tereddütler yetkililerce Bakanlığa bildirilecektir.

1.18. Bu kılavuzda yapılan açıklamaların uygulanmasına yönelik açıklamalar, Bakanlığ__________ın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Bu duyurular, hak kaybına uğramamaları bakımından öğretmenlerimizce takip edilebilecektir.

1.19. Bu kılavuzda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, diğer ilgili mevzuat ve Bakanlık açıklamaları çerçevesinde işlem yapılacaktır.

2. SAĞLIK DURUMU ÖZRÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

2.1. Öğretmenlerin sağlık durumu özründen yer değiştirebilmeleri için ibraz edecekleri sağlık kurulu raporunda;

a) Öğretmenin görev yaptığı yerde kalması hâlinde; kendisi, eşi veya çocuklarının sağlık durumlarının tehlikeye gireceğinin belirtilmiş olması kaydıyla tedavi olmak istediği,

b) Anne, babası ya da yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşlerinden birisi için “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi bulunanlar ise, anne, baba veya kardeşinin Adres Kayıt Sistemi’ne (AKS) kayıtlı adresinin bulunduğu ilçe/ildeki eğitim kurumlarına atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

2.2. Öğretmenin kendisinin hastalığı nedeniyle yer değiştirme başvurusunda bulunması durumunda, ibraz ettiği sağlık kurulu raporunda hastalığının öğretmenlik yapmasına engel teşkil etmeyeceğinin de belirtilmesi gerekir.

2.3. Özel eğitim gerektiren çocuğu bulunan öğretmenler, rehberlik ve araştırma merkezlerince çocukları için verilen özel eğitim değerlendirme kurulu raporu ve görev yaptığı ilde çocuklarının özrüne ilişkin özel eğitim alabileceği resmî eğitim kurumu bulunmadığına dair il millî eğitim müdürlüklerinden alınacak belge ile yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

2.4. Başvuruda istenecek belgeler;

a) Başvuru tarihi itibarıyla son altı ay içinde, resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporu,

b) Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı,

c) Çocuğu özel eğitim gerektirenlerden; özel eğitim değerlendirme kurulu raporu ve görev yaptığı il millî eğitim müdürlüğü tarafından verilecek bulunduğu ilde özel eğitim alabileceği eğitim kurumunun bulunmadığına dair belge.

Sağlık kurulu raporunun; eş, anne, baba ve çocuklarından birine veya kardeşine ait olması veya vasi tayini hâlinde aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir nüfus kayıt örneği onay birimlerince elektronik ortamda temin edilerek uygunluğu kontrol edilecektir.

Bir önceki yazımız olan 2012 İlkokul E-Okul Kayıt Sonuçlarını Öğrenme başlıklı makalemizde 2012 e-kayıt sonuçları, 2012 kayıt sonuçları ve 66 ayını dolduran çocukların kayıtları hakkında bilgiler verilmektedir.

Etiketler:

Yorum Yaz

Daha fazla Eğitim
2012 İlkokul E-Okul Kayıt Sonuçlarını Öğrenme

2012 yılında başlayacak olan 12 yıllık kesintisiz eğitim ile beraber birinci sınıfa yeni başlayacak olan öğrencilerin merakla beklediği hangi okula...

Kapat